A

Skörd

Anda gröda
Häll det röda
Enat skall vi samla, skörda
Låt enighet bli utav tre

Guldet flödar
Bävan dödar
Dånet plågsamt allt förödar
Skenhelighet bli utan det

Vindar vina
Piskor pina
Verkligheten snabbt förtvina
Låt fantasin förlösa er

Syner alstras
Väsen nalkas
Ålderdomlig makt förkalkas
Vårt dryckesvin förgöra fler

Virket dög
Brandehög
Villfarelsen på oss smög
Kungör din första vittnesbörd

Så din kärna
Om den värna
Likt en ofullständig tärna
Allt för din största jordmåns skörd

Famla ut ur det andra
Ramla in i det samma
Bortom skeenden vandra
Djuret i dig anamma

Nu har djuret vaknat
Öppnar sina ögon
Betraktar sin omnejd
Reser sig och står
Samlar sin styrka
Stampar upp stoftet
Skenar fram ovan jord

Av hastighet berusad
Till evighet fördömd
Av allvishet beprisad
Till ändlöshet berömd
Från en tid till en annan
För vi krafterna samman
Hopas så, håll er andan
Lys opp den svarta flamman

Svart Sekret

Smakar på lågan och blir allvarligt förbränd
Tar ett steg tillbaka, för att samlas om igen
Försöker känna vägen genom skogen,
hitta fram
Till platsen där fortsättning följer
Äntligen anländ

Vandrar upp för slänten
Ser ett sken från gården bortom där
Närmar så bebyggelsen
Nervositet besätter då kropp
Överväger för en stund att lämna allting bakom
Vetgirigheten styr mig närmare
Frågorna bör få sitt svar
På gårdsplanen står en skara kvinnfolk
Samlade i ring runt en brinnande eld
Brasans flammor slickar kitteln
Till brädden fylld med Vril

Rykande livskraft
Käraste sav
Kokande känslor
Att ge sig av

Sörkdräparna kom fram

Öppnar porten
Orden har förändrat synen
Allt är klätt i lyster
Genom skimmervärlden skönjas skötets säte
Auskultera
Urkraften från saften kvinnosocken vilt pokulera
Likt menageri av skogens slag
Griska inför soarén
Gyttret våldsamt eskalera

Samlas till andakt
Rendera övertro
Skapa söndra om vartannat
Svunnet tillstånd som förbytt
Given en annan skepnad
Andra ögonblick
Lyckan i mörkret funnen
Genomståndelsen totalÅtervändlöshet

Existera på ett helt annat plan
Se världen omkring med nya ögon
Som att för första gången använda dem
På riktigt

Slöjan av sanning, omfamnar varje handling
Forcerar varje öppning, utfyller varje sträckning
Inleder en ny era, av konster vibrera
Allt annat nonchalera, rösterna åter skandera

Se hur landskapet svalla, hör stämmorna skalla
Läppja det kalla, känn breddgraderna falla
Ta tillfället i akt, ställ sinnena på vakt
Transvalets fulla prakt, bli ett med dess makt

Sinnevärlden förvirrad, inisfären real
Bli som förryckt, känn hjärtat slå till flykt
Suktar efter förplägnad, som svulten schakal
Lemmarna svårt slitna, skinnet likt kalk vitna

Tillber ju ett annat nu

Återvänder till marken, med en ny insikt
Vi kan ej längre undanfly det
Vi är de enda som kan lösa gåtan

Den tomma dagen
Ersatt av
Den fulla natten

På väg mot andra sidan

Äntra

B

Naturligt Vis

Ett överlägset väsen
Bör naturligtvis kontrollera
Ett underlägset väsen

Flygfän attackerar, skjuter in saliv
Tömmer vår gestalt, svullnad kommer, bölder går
Blodet blir till liv, döttrar föds på nytt
Enligt ordning, med ett mål
Föröka via mänsklig bål

Känslan av
Att vara i någon annans skinn

Vittrar likt ett villebråd, något närmar sig
Osynligt, endast stanken är bevis
Förnimmer åter, närvaron av vinet i venen
Ådrornas svullnad, ökar cirkulationen

Svedala
I dvala
Bjud oss av din hugsvala

Besgla din strävan
Bränn in ditt sigill
Utan en bävan
Sluta finnas till

Falna i din skepnad
Överge ditt kött
Inse med häpnad
Delar av dig dött

Det finns ett annat huvud
Det finns en annan kropp
Det finns ett liv
En helt annan tid
Res dig kraftfullt opp

Begrunda den pakten
Besvara den makten
Omfamna di kreatur
Besanna den slakten

Dia blod
Eländigt Skran

Varje skugga, oavsett hur djup
Är hotad av utplånande ljus

Från den arla morgongrund
Besegra
Till den särla aftonstund
Regera

Som väktare vi vårdar det vilda
Inget främmande får lov att besätta
Vår natur, består av mer än vad ni ser och hör
Oländig, orerar med en dialekt som få förstår

Då nordmän skräna sin omkväde
Var världslig sak förlora värde

Med allt vår stofthydda förmår
Som målsättning att ni förgår

När ögonkastets eld handla illa
Vår glöd ert skröppel omgör till mylla
För pipans kammare att fylla
Sug själen ur och förbrylla

Putrid pöbel
Programmera
Boren bödel
Triumfera
Överdrivet Fosterländsk

I Svea Rikes, höjder och hôl
Över blånande vidder, ekar vemod i bröl
Där dånar klagan, skapar i berggrunden sköl
Dess orsak är klargjord, samtidens eviga söl

För Sverige ur tiden
Låt det spåra ur
Vår strategi given
Vendetta som kur

Drömmen om en levnad fordom
Som sägner predika
Hantverkets durabla lärdom
Generationer berika

Endräkteligen
Särlägger tiden

Gravöl
Förgängelsens modstulna brygd
Utbrister akert i böl
Berusningen tilltas som skygd

Eufonin som tonar ovan hord
Vådligt uppstår
Reser upp hår

Hissar vårt gardes stolta standar
När vi utgår
Skymlande spår

Slutet på början av nya tidevarv
Förkovran som utfall, extas som tarv
Uppgå i patos av allklangens håg
Inkretsa dess kraftvåg

Odin är kläckt, praktverket parat
Ur febern väckt, jur av annan art

A

Harvest

Breathe the crops
Hail the red
Unified we shall gather, harvest
Let unity come out of three

Gold's aflowing
Kills the dreading
The roar unpalatably waste all
Be without sanctimonity

Winds are whining
Whips are pinching
Reality fast atrophies
Let imagination deliver you

Visions generate
Entities approach
Archaic powers calcify
Our drinking wine destroys more

The timber served
Blazelevated
Fallacy crept up on us
Declare your first testimony

Sow your seed
Protect it
Like an incomplete maid
All for your soils biggest harvest

Fumble out of the other
Tumble into the same
Beyond the course of events wander
Embrace the animal in you

Now the animal has awakened
Opening its eyes
Watching its environs
Rises up to stand
Assembles its strength
Stamps up dust
Bolting above ground

Of velocity intoxicated
To eternity doomed
By omniscience praised
To endlessness famed
From a time to another
We gather the forces
Accumulate so, hold your breath
Light up the black flame

Black Secretion

Tasting the flare and gets severely burned
Takes a step back, to get focused again
Trying to feel the way through the woods,
to come across
To the place where continuation follows
Finally arrived

Walking up the hillside
Sees a sheen from the ranch past there
Closing in on the estate
Nervousness possesses body
Pondering a moment to leave everything behind
Inquisitiveness directs me closer
The questions ought to be answered
On the courtyard stands a flock of women
Amassed in a ring round a burning fire
The flames of the bonfire licks the cauldron
To the brim filled with Vril

Smokey vitality
Dearest sap
Boiling emotions
To depart

Voleslayers come forth

Opening the gateway
Words have altered the eyesight
All is clad in luster
Through the dazzle world the bosom seat descried
Auscultate
The primaeval force of the juice the female parish furiously guzzle
Like menagerie of forest kind
Eager for evening bee
The conglomeration ferociously escalate

Convene for worship
Render superstition
Design disrupt in alternate
Departed condition as converted
Given another shape
Other moments
Happiness in darkness found
Throughformation total

Unreturnity

Exist on a different plane
See the surrounding world with new eyes
Like using them for the first time
For real

The shroud of truth, embraces every deed
Forces every opening, fulfils every reach
Initiating a new era, by tricks shiver
All else ignore, the voices once again chants

Watch the landscape flow, hear the tunes peal
Sip the cold, feel the latitudes fall
Seize the moment, put the senses on guard
The trancelections full splendour, become one with its might

The tangible world confused, the inisphere real
Become moonstruck, feel the heart beat in flight
Yearning for nurture, like a starved jackal
Limbs severely beaten, skin like lime whiten

Worshipping another now

Returning to the ground, with a new insight
We can no longer escape it
We are the only ones who can solve the riddle

The empty day
Replaced by
The full night

On the way to the other side

Enter
B

Naturally Wise

A superior being
Should naturally control
An inferior being

Gnats attacking, shooting up saliva
Draining our character, swelling comes, abscess goes
The blood becomes life, daughters born anew
According to order, with a purpose
Breeding via human torso

The feeling of
Being in someone else’s skin

Scenting like a prey, something’s closing in
Invisible, only the stench as proof
Perceiving again, the presence of wine in the vein
The blood vessels swelling, increases the circulation

Svedala
In torpor
Treat us with your solace

Seal your endeavour
Burn in your cachet
Without any dread
Stop existing
Wither in your form
Surrender your flesh
Find with astonishment
Parts of you have died

There is another head
There is another body
There is a life
An entirely different time
Erect vigorously

Contemplate that pact
Respond that mastery
Lock your cattle
Realize that slaughter

Suckle blood

 

Deplorably Meagre

Every shadow, no matter how deep
Is threatened by obliterating light

From the early morningground
Conquer
To the tardily eve tide
Reign

As guardians we nurture the wild
Nothing unfamiliar may beset
Our nature, consists of more than what you see and hear
Onerous, ranting with a dialect that few perceive

When northmen yawp their refrain
Every earthly matter loses its value

With all that our carcass induce
Targeting your demise

When the glances fire act ill
Our ember your body transforms into mould
For the pipes chamber to fill
Suck the soul out and baffle

Putrid mob
Program
Born butcher
TriumphOutrageously Motherlandish

In the Kingdom of Svea, highs and holes
Over vastness turning blue, echoes sadness in bellow
There rumbles lamentation, generating tectonic fissure
Its reason is clear, the presents perpetual tarry

For Sweden out of time
Let it derail
Our strategy given
Vendetta for cure

The dream of residing yore
As legends preach
The handicrafts durable knowledge
Generations enrich

Unanimous
Separating time

Funerale
Mortalities pessimistic brew
Bursting out bitter in bleat
Intoxication taken as shelter

The euphony toning over horde
Harmfully emerges
Raising up hair

Hoisting our squads proud banner
When we set out
Opaque tracks

The end of the beginning of a new age
Advancement as outcome, extacy as requisite
Advance into pathos by the allclangs flair
Encircle its forcewave

Odin is hatched, the masterwork pat
Out of fever awakened, brute of other specie

garde@svederna.se | Svederna Garde

A

Ernte

Saat Odem
Heil das Rote
Einig werden wir sammeln, ernten
Lass Einigkeit werden vom Drei

das Gold fließt
das Beben tötet
Dröhnen schmerzhaft alles verwüstet
Scheinheiligkeit loswerden

Winde heulen
Peitschen peinigen
Schnell das Wirklichkeit dahinwelkt
Lass die Phantasie euch erlösen

Visionen erzeugt sich
Wesen nahen
Altertümlich Macht verkalken
Unser Getränke-Wein vernicht mehr

das Holz taugt
Feuerberauscht
der Irrtum hat uns beschleichen
Mach dein erste Zeugnis bekannt

So deiner Kern
Verteidigen
Wie eine unvollständige Jungfer
Alles für das Ernte deines Großte Erdreich

Aus das Andere tappen
Ins gleiche fallen
Hinter den Geschehnisse wandern
Das Tier in dich empfangen

Jetzt ist das Tier wach
Öffnet seine Augen
Betrachtet seine Umgegend
Stiegt auf und stehen
Sammelt seine Kraft
Stampft den Staub
Geht durch, oberirdisch

Von Geschwindigkeit betrunken
Um Ewigkeit verdammt
Von Allwissenheit bepreist
Um Endlosigkeit berühmt
Von einem Zeit bis eine Anderen
Bringen wir unsere Kräfte zusammen
Häufen so, halten euren Atem
Zünd an die schwarze Flamme

Schwarzes Sekret

Schmeckt der Flamme und wird schwer verbrannt
Einen schritt züruck, um wieder sich sammeln
Versucht den Weg durch den Wald fühlen, finden
Zu dem Ort, wo Forsetzung folgt
Schließlich gekommen

Wandern den Abhang herauf
Sieht ein Licht wom Hof dahintern
Nähern so die Bebauung
Nervosität besetzt der Körper
Überwiegt für ein Moment alles hinter zu lassen
Neugierigkeit leiten mich näher
Die Fragen sollten beantwortet werden
Im Hof steht eine Menge vom Frauen
Gesammelt in eniem Ring um ein brennenden Feuer
Die Flammen des Feuers lecken dem Kettel
Bis zum Rand gefüllt mit Vril

Rauchende Vitalität
Liebste Saft
Kochende Gefühle
Verduften

Wühlmäusetotschläger komm hervor

Öffnet die Tür
Die Worte haben die Wahrnehmnug verändert
Durch Schimmerwelt erkennt sich Sitz der Schoß
Auskultieren
Urkraft aus dem Saft, die Frauengemeinde wild pokuliert
Wie menagerie von Waldart
Aufgeregt vor die Abendvorstellung
Schlamm gewaltsam eskaliert

In der Andacht komm zusammen
Einbringen Aberglaube
Schöpfung, Zerstörung, durcheinander
Verschwunden Zustand, ganz verwandelt
Bei einem anderen Gewand
Andere Momente
Glück in der Dunkelheit gefunden
Durchstand total


Zurückkehrlosigkeit

Existieren auf einer ganz anderen Ebene
Sieh die Welt mit neuer Augen
Wie betuntzt zum ersten Mal
Echt

Der Schleier der Wahrheit umarmt jeder Akt
Forcieren jede Öffnung, füllt jede Strecke
Leiter eine neue Ära ein, viebriert von Kunst
Alles andere ignorieren, stimmen wieder riefen

Sieh wie die Landschaft wogt sich, hör wie die Stimmen schallen
Nippen die Kälte, fühlen Breitengrade fallen
Die Gelegenheit nutzen, Sinne auf der Hut
Das voller Pracht von TransWahl, einswerden mit seiner Macht

Die materielle Welt verwirrt, Inisphäre Real
Werden wie verrückt, fühl das Herz schlägt zum Flucht
Sehnsucht nach Verpflegung wie verhungert Schakal
Gliedmaßen stark abgenutzt, die Haut wie Kalk aufhellt

Betet ein anderen Jetzt

Rückkehr auf der Boden, mit einer neue Einsicht
Wir können es nicht länger fliehen
Wir sind die Einzigen, die das Rätsel lösen kann

Der leeren Tag
Ersetzt von
Der voller Nacht

Auf dem Weg zur anderen Seite

Entern

B

Natürlicher Weise

Ein überlegen Wesen
Sollte natürlicherweise
Eine minderwertig Wesen kontrollieren

Geflügeltes Insekten zum angriff, schießen den Speichel an
Leert unser Gestalt, Schwellung kommt Geschwüe geht
Das Blut wird Leben, Töchter wieder geboren
Zufolge Ordnung, mi tein Ziel
Sich vermehren durch menslichen Rumpf

Das Gefühl
In jemand anderes Haut bleiben

Verwittert wie ein Wild, etwas nahen
Unsichtbar, der Gestank ist der einzige Beweis
Wahrnehmen wieder, Anwesenheit von Wein in der Vene
Schwellung der Adern, Kreislauf steigt

Svedala
Im Dämmerschlaf
Biet uns dein Ruhe an

Besiegeln deine Bestrebung
Brennt dein Siegel auf
Ohne Beben
Schluß mit existieren

Verglimm deine Gestalt
Verlass dein Fleisch
Sieht mit Erstaunung ein
Teilen von dir sind tot

Es gibt ein andere Kopf
Es gibt ein andere Körper
Es gibt ein Leben
Eine ganz andere Zeit
Kräftig erheben

Erwägen den Pakt
Antworten diese Macht
Umarmen die Kreaturen
Bestätigen den Schlacht

Blut säugen

Elendartige Schran

Jeder Schattern, ungeachtet wie Tief
In der Drohung von vernichtende Licht

Von aller Herrgottsfrühe
Besigen
Bis abends spät
Regieren

Als Wächter wir pflegen das Wilde
Nicht fremdlich besetzen dürfen
Unser Natur, besteht vom mehr als ihr sehen und hören
Umwegsam, redet in einem Dialekt schwer zu fassen

Wenn Nordmänner grölen ihren Kehrreim
Weltliche Dinge veliert ihre Wert

Mit alles unsere Leib vermögen
Zielsetzung dass ihr vergeht euch

Wenn das Feuer im Blicj macht weh
Unser Glut umwandelt eure Gebrech zu Humuserde
Erfüllt das Kammer der Pfeife
Saug das Seele auf und verwirrt

Widerwärtig Pöbel
Programmieren
Geboren Henkel
Triumphieren

Übertriebende Vaterländisch

In dem Svea Reich, Höhen und Löcher
Über blau Weiten, hallte von Wehmut im Lärm
Da dröhte die Klage, macht Risse im Felsgrund
Die Ursache ist Klar; das ewige Bummel der Gegenwart

Für Schweden aus der Zeit
Lass es entlgleisen
Unser Strategie ist gegeben
Vendetta als Kur

Traum um ehemaliges Leben
Das Sagen predigen
Bestehende Gelehrsamkeit des Handwerk
Bereichern Generationen

Einigkeitlichen
Trennen die Zeit

Grabbier
Mutloses Gebrau der Vergänglichkeit
Brecht achterlich im Brüll
Berauschung nimmt zu wegen Schlüchterheit

Euphonie die tönen über Horde
Entsetzlich steht auf
Die Haare sträubt

Zieht stoltzes Standarte unseres Garde hoch
Wenn wir hervorgeht
Verschwindende Spuren

Ende der Beginn eine neues Zeitalter
Vervollkommnung als Ausfall, Ekstase als Erfordernis
Auflösen in Patos von Sinn der Allklänge
Imkreist seine Kraftwelle

Odin ist gebrüten, Prachtwerk fertigt,
aus Fieber geweckt, Tjier von anderen Art